ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา

กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬาที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในกรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม หรือนำไปใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือลดความรุนแรงในการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ จรเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร และได้รับความร่วมมือจาก AEKKAMON AMBULANCE ประกอบไปด้วย คุณเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง คุณพิมใจ รุ่งเรือง คุณวาสนา แสนทนันชัย และคุณปรีชา เชื้อสายมาก ให้ความรู้และสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่อาจพบเจอได้จากการเล่นหรือฝึกซ้อมกีฬา รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร