คณะแพทยศาสตร์ มน. รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจประเมินร้านค้า  โรงอาหารภายในคณะแพทยศาสตร์ และ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกิดความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ  พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ และงานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้ผู้ประกอบการเกิดการตระหนัก การพัฒนา ปรับปรุง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การให้บริการที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนดไว้ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร