กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ

งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้มีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต ให้สอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS)

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จำนวน 550 คน เพื่อให้ข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษาต่างๆในหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่ ✨✨

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม NU SciPark ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส และบริษัท แมพพิเดีย จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของอุทยานฯ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ “RSP New Release 2023” และออกบูธแสดงสินค้าและบริการของ Success case ของ 16 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และโรงแรมแคนทารี โคราช

โดยกิจกรรม Networking day ในวันแรก เป็นการพูดคุยและแนะนำที่มาของกิจกรรม และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในหัวข้อ “ธุรกิจนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ” โดยตัวแทนผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง

และกิจกรรม Pitching day ในวันที่สอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ได้พบกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่จะสามารถช่วยต่อยอดในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีได้ ผ่านการประกวดการนำเสนอ (Pitching) เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสุดให้เป็นผู้ชนะ RSP First รับเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนในการผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการฯ

Nu SciPark พร้อมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการของ บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด ณ โรงงานโกโก้ไทย โปรดักส์ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 งานบ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capability Building – IRD Cap Building) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาที่พบเจอ โดย รศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 2 Technology Forcasting โดย ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ (ผู้เชี่ยวชาญ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงานนี้ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาใช้ยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดอบรมส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำพวงกุญแจปลา และพวงกุญแจจากเศษผ้า นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ และกระเป๋าใส่โทรศัพท์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำสายคล้องแมสจากผ้า ในกิจกรรมอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารขวัญเมือง

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน“เกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023”

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานงานเกษตรนเรศวรในปีนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา โดยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับเอ็กซ์โป เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ และประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง ที่จะได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจากนักวิชาการ เกษตรกรตัวอย่าง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจด้านต่าง ๆ ภายในงาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2718 หรือที่ https://www.naiexpo.agi.nu.ac.th

ม.นเรศวร ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการ ภายใต้แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจภูมิภาคทุกกลุ่มที่เป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Economy) และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาค ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ ตำบลสนามคลี จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาพม่า

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาพม่า สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> https://shorturl.asia/w5yiO

2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ ได้ที่ Google form
>>> https://forms.gle/vym16zKXgAiupG8W8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2041
ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ”

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ” เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจ ในการทำงานของระบบเศรษฐกิจภาคธุรกิจ โดยนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนราคา และปริมาณดุลยภาพ ในตลาด รวมถึงบทบาทของรัฐบาล ที่มีผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจ *อบรมฟรี on-site ณ ห้องเรียน ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร เป็นวิทยากรในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Train the Trainer เตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษา เสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer (Consultant) ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคาร D ห้อง D205 อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)⛰️

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Train the Trainer (Consultant) ที่จัดให้กับที่ปรึกษา 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษา เสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

โดยมีหัวข้อการบรรยายต่าง ๆ พร้อมกิจกรรม Workshop จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมต่าง ๆ

  • หัวข้อบรรยาย Transcending Valley of Challenge with Reginal Science Park และ Innovation Thinking in Science-Tech Future โดยผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ให้เกียรติแนะนำแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building) และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
  • หัวข้อบรรยาย From Professional Consultant to Innovative Entrepreneur โดย ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง
  • หัวข้อบรรยาย การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ Business Trend (Analysis Module) โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการโครงการฯ
  • การบรรยายหัวข้อ Central Platform: Coaching & Consulting โดย รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการฯ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin