โครงการประกวดสื่อออนไลน์ NU -SDGs “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประกวดสื่อออนไลน์ NU -SDGs “ชิงเงินรางวัลรวม 24,000 บาท” พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

>> เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566
>> สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Tel. 0-5596-2333

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ

งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้มีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต ให้สอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS)

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมอบรมแบบเข้มข้นในกิจกรรม BCG INNOVATIVE BUSINESS INCUBATION : “Network Development Project for Globalization”

วันที่ 6 -11 กันยายน 2566 NU SciPark ม.นเรศวร นำทีม โดย ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม BCG สู่สากล BCG INNOVATIVE BUSINESS INCUBATION : “Network Development Project for Globalization” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ระหว่างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม 311 อาคาร 75ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ในการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “BCG Model : From Local to Global” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม “Icebreaking และ Network Community Sharing (สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือ)” โดยมี อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายวิรวัฒน์ ญาณวุฒิ อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่ตลาดโลก” (From Local Farmer to Global Market) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากล รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรในชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกับธุรกิจ โดย คุณณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งอาข่าอาม่า (AKHA AMA COFFEE)

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด (Market Analysis and Market Research Workshop)” เพื่อใช้เครื่องมือในค้นหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แล้วนำมาวิเคราะห์สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดย อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับบริการด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Business Model Design for Technology and innovation Business Incubation) โดย คุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะลิตเติ้ล ออนเนี่ยน แฟคทอรี่ จำกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การคัดกรองแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้า” (Ideas Filtration) และหัวข้อ “เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint” โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคัล จำกัด (มหาชน)

ปิดท้ายด้วย กิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้การผลิต การบริหารจัดการธุรกิจแปรรูป ณ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านสุขภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาวะพลานามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและการดูแลสุขาภิบาลที่พักอาศัย ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรัฐิกา หอสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง เป็นประธานในการกล่าววัตถุประสงค์และกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเป็นผู้แทนในการกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การร่วมเดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย แก่กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลสุขภาพในชุมชน จำนวน 80 คน ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้บูรณาการความรู้จากการเรียน มาทำการประเมิน วางแผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เสริมศักยภาพสู่ความยั่งยืนจัดอบรมให้ความรู้ SDGs

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” โดยจัดกิจกรรมให้กับนิสิต และบุคลากร เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บรรลุผลสำเร็จ

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่นิสิตจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 105 คนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาลศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในสถานการณ์จริง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานด้านความปลอดภัย และการทำงานด้านสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตในการมีความรู้และทักษะติดตัวเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป (Accountability) ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมให้ความรู้ “แนะนำอาหารตามวัย”

อีกหัวข้อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ที่จัดขึ้น ณ คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล, ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ และพญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ต่างๆ

ที่มา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support Team กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งการจัดประชุมมีทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วยด้านโภชนาการ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถทำการคัดกรอง และการประเมินภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร โดยมีการจัดโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 จำนวน 9 หลักสูตร ภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera และจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับคุณวุฒินี้ ณ สำนักงาน Google (ประเทศไทย)

👉ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ CITCOMS เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมประชุมทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายธนวุฒิ พูลเขตนคร งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาพกิจกรรมโดย: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin