นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่นิสิตจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 105 คนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาลศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในสถานการณ์จริง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานด้านความปลอดภัย และการทำงานด้านสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตในการมีความรู้และทักษะติดตัวเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป (Accountability) ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร