ม.นเรศวร ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน จัดประกวดสื่อ หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมายตามหลัก SDGs ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลชนะเลิศการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นายสัญญา จันทา บัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
นายอัษฎายุ ทนโนนแดง อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวพุธิตา วงนะที คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่
1) นายวัธนกร เหนียมพ่วง กองกิจการนิสิต
2) นายธเนศ ขำคล้าย คณะแพทยศาสตร์
นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์ คณะทันตะแพทยศาสตร์

ประเภทนิสิต
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นายไชยภัทร เกียรติรวี คณะนิติศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
นางสาวรมิตา จิระวงศ์ตระกูล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นายนนทพัทธ์ วงค์แดง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวกัลยาณี ตั้งใจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ รักธัญญาการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่
1) นางสาวรณรัมภา เดินบุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวศศิลักษณ์ โพธิบัลลังค์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวศุภพิชา มโนรุ่งเรืองกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

2) นายอัยการ วชิรบารมี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นายธนวัฒน์ ครูเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.นพดล จำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดประเภทบุคลากร ในส่วน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต นายศิวดล มาตราช นักวิชาการละครและดนตรี งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และนางสาวจามรี อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดประเภทนิสิต

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร