โครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านสุขภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาวะพลานามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและการดูแลสุขาภิบาลที่พักอาศัย ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรัฐิกา หอสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง เป็นประธานในการกล่าววัตถุประสงค์และกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเป็นผู้แทนในการกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การร่วมเดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย แก่กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลสุขภาพในชุมชน จำนวน 80 คน ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้บูรณาการความรู้จากการเรียน มาทำการประเมิน วางแผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร