ม.นเรศวร ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญผู้ปกครองนิสิต เข้าร่วมโครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

————————————————

– แบบ Online ผ่านเพจมหาวิทยาลัยนเรศวร

– แบบ On-site ณ ห้องประชุม Lobby อาคารขวัญเมือง

– หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร *(จำกัด 200 ที่นั่ง)*

————————————————

สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อเข้าร่วม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร. 0-5596-1210

ม.นเรศวร จัดเวทีผู้บริหารพบประชาคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมงาน “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระครบ 1 ปี แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละพันธกิจ อาทิ ความคืบหน้าการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การพัฒนาพื้นที่บึงระมาณ เพื่อที่จะสร้างเมืองนวัตกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์แห่งอนาคต นอกจากนั้นยังมีโครงการยกระดับตำรับยาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบในอนาคต

      ด้านการขับเคลื่อน Business Unit เตรียมการปรับรูปโฉมหน่วยงานที่สามารถหารายได้ ได้แก่ คลินิคอาศรมเสลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

      ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งเป็นทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งการหารายได้เพิ่มเพื่อการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาคมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และได้รับถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการบริหารงานสู่ การปฏิบัติ เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ (University for Entrepreneurial Society)

      โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เข้าร่วมงานผ่านทาง Microsoft Teams กว่า 1,800 คน

 ทั้งนี้ คำถามที่ประชาคมถามมาภายในงานผู้บริหารพบประชาคม ทางทีมผู้บริหารจะตอบทุกคำถามทาง www.nu.ac.th เร็วๆนี้

** รับชมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/42NtEfx
** รับชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nu.university
** Download ไฟล์เอกสารนำเสนอของผู้บริหาร https://bit.ly/42OWv3p

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Meet and Share ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Meet and Share ครั้งที่ 1/2566 ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการ พัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมถึงยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คนต่อสถาบันเครือข่าย (ทั้งนี้ให้สิทธิสำหรับคณะกรรมการและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ลงะเบียนได้ที่ https://forms.gle/crE8eEdTyWC9nzpv7
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต ภายใต้โครงการบริหารความสัมพันธ์องค์กร

“การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต (Stakeholder’s voices Management in Student Affairs)”

ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี (26 มีนาคม 2565 – 25 มีนาคม 2566) และรับฟังเสียงสะท้อนจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรกิจกรรมกระบวนการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Brain Storm) เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

3S: Space–>System–>Support , 3H: Healthy–>Happy–>Harmony
ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตกระทำความดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดีเด่นด้านความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ให้แก่ นายอรรคพล นนทะการ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตได้เก็บของมีค่าส่งคืนแก่เจ้าของในที่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความชื่นชมด้วย

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรม “เทรนกิจกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต”

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 3) โดยมีหัวข้ออบรม “เทรนกิจกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต”

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต มน.เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนิสิต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิตร่วมกับ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ วงเสวนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย

การแสดง Performance art และ การแนะนำตัวการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง สมาชิกสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ และ นายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งปีนี้ การชิงตำแหน่งนายกองค์การนิสิตมีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคมวลนิสิต และพรรคไชยานุภาพ นอกจากว่าที่ผู้สมัครจะได้แสดงวิสัยทัศน์ต่างๆ แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีคำถามประเด็นต่างๆ กับว่าที่ลงสมัครตำแหน่งนายกองค์การนิสิตซึ่งการเลือกตั้งผู้นำนิสิตในปีนี้จะเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์ เปิดระบบเลือกตั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และจะปิดระบบเลือกตั้งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เชิญชวนนิสิตทุกคน อย่าลืมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้กฏหมายสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยนเรศวรใสสะอาด” นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลััยของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ถึือปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin