SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ม.นเรศวร ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน จัดประกวดสื่อ หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

Read More

NU Scipark จัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจฯ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023)

ติวเข้ม~เข้ม 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนการประกวดแข่งขันและนำเสนอผลงานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023) ครั้งที่ 11ระดับมหาวิทยาลัย 23 กันยายนนี้ วันที่ 17 กันยายน 2566 NU

Read More

ม.นเรศวร ยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้า

กิจกรรมยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้า ตําบลสนามคลี วันที่ 16 กันยายน 2566 งานบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมวิทยากรลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ 3 การทดสอบตลาด ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดเชิงสร้างสรรค์” ในหัวข้อ

Read More

สัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติ SOFT POWER: THE CULTURAL DIPOMACY

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ดำเนินการจัดสัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติด้าน อารยธรรมศึกษา ภายใต้หัวข้อ SOFT POWER: THE

Read More

SCI MARKET ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดคณะวิทยาศาสตร์(SCI MARKET) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีการแสดง และกิจกรรมของนิสิต มีการเปิดตลาดนัดขายสินค้าต่าง ๆ ของนิสิต

Read More

ม.นเรศวร ร่วมจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจ BCG

NU SciPark จับมือ NSRU ระดมสมองทำ Roadmap พัฒนาธุรกิจ BCG ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล

Read More

NU SciPark นำวิทยากรลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยน้ำว้า ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 กันยายน 2566 งานบ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยากรโดย ผศ.ดร.ศศิวิมล

Read More

ม.นเรศวร ร่วมอบรมแบบเข้มข้นในกิจกรรม BCG INNOVATIVE BUSINESS INCUBATION : “Network Development Project for Globalization”

วันที่ 6 -11 กันยายน 2566 NU SciPark ม.นเรศวร นำทีม โดย ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

Read More

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

NU Scipark ขอปรบมือดังๆให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทีมชนะเลิศเตรียมลุยแข่งระดับประเทศต่อไป วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5