ห้องสมุด ที่เท่าเทียมสำหรับนิสิตทุกคน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตามที่ น้องทาม ได้เป็นนิสิตใหม่ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นั้น ในการนี้ รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมงาน จึงได้เชิญ

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี และ ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มาให้คำแนะนำในการจัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เช่น ประตูทางเข้า ลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ จุดสืบค้นคอมพิวเตอร์ ห้องศึกษาค้นคว่ากลุ่ม โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร