ม.นเรศวร จัดสรรทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานจัดการประชุม คณะทำงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มพัฒนานิสิตและทุนในระดับบัณฑิตศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และการประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ก้าวไปสู่ระดับต้นๆ ของกลุ่ม 1

ในการนี้ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะทำงานฯ จากคณะ / วิทยาลัยต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ร้าน MUIWA Home Café and Eatery จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร