ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชนปั้นแรงงานป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ได้พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรร่วมกัน เพื่อปฏิบัติการดิจิทัลแล็บ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรม Transportation Management System และ Warehouse Management System คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน คาดว่า จะใช้ห้องปฏิบัติการภายในปี 66

นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกงานและการศึกษาที่เน้นปฏิบัติการในหน่วยงาน หรือสหกิจศึกษา โดยจัดโปรแกรมการฝึกงาน ระหว่างคณะฯ และบริษัทเคอรี่ของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งทำให้นิสิตจะได้เรียนและทำงานเสมือนกับการเป็นพนักงานจริง รวมทั้งเพื่อการทำวิจัยร่วมกัน ในเรื่องทางบริษัทเคอรี่มีความสนใจเป็นพิเศษ อย่างเช่นเส้นทางรถไฟลาวจีนที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในแวดวงโลจิสติกส์ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร มาปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะจัดการฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือด้านการจัดส่งนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายวัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านซัพพลายเชนโซลูชั่น โลจิสติกส์ การขนถ่ายสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของคณะฯ ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการฝึกอบรมระยะสั้น และการสหกิจศึกษา

นอกจากนั้น บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) สำหรับการสร้างห้องปฏิบัติการดิจิทัล ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย

ที่มา: dailynews

ขับเคลื่อนอาชีพ สำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

🎯 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจ ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนอาชีพ สำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Driving occupation for persons with disabilities in the COVID-19 pandemic with technology and innovation”
📍 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จัดแบบ Online และ Onsite ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร📄ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565กำหนดการรับส่งบทความ https://archdb.arch.nu.ac.th/ncpd/downloads/schedule2022.pdf
📍รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://archdb.arch.nu.ac.th/ncpd/homeติดต่อสอบถามได้ที่📞055-962452 (ผู้ประสานงาน คุณกนกพร เอี่ยมละออ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📨 ncpdnu2022@gmail.com Fax: 055-962554

ม.นเรศวร มุ่งยกระดับศักยภาพเครือข่ายฯ ให้พร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 13-14 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบรรยายแนะนำบทบาทและภารกิจของ TED Fund โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม Train the Trainer จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจถึงกระบวนการสรรหา คัดกรอง และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ และที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และ TED Fellow ในการสนับสนุน และผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” ฟื้นฟูหลังโควิค

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” (Pattern Exhibition 2021) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า เรื่อง “ลาย” จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ที่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นร้อยปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมถึงสร้างโอกาสฟื้นฟูอาชีพด้านหัตถกรรมและสร้างรายได้เพิ่มหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่ทำให้ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายขาดรายได้หรือรายได้หดหาย สร้างรายได้และลดการเหลื่อมล้ำด้านรายได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้า ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
โดยนิทรรศการได้รับความอนุเคราะห์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จากคุณวีร์สุดา เม่นชาวนา (ร้านไหมไทยโบราณ) ซึ่งเป็นนักสะสมผ้า กว่า 50 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ลวดลายจักสานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่กว่า 20 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ลวดลายผ้าขาวม้าจากโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายเหลือหางขาว จังหวัดพิษณุโลก กว่า 20 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ลวดลายผ้าพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ จากโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยผ้าพิมพ์สีธรรมชาติเคลือบนาโนเทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน กว่า 20 ชิ้น และผ้าจากคลังสะสมพิพิธภัณฑ์ผ้า กว่า 20 ชิ้น รวมวัตถุจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้งสิ้นกว่า 100 รายการ
ภายในพิธีเปิดยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมชมปั๊บ ลดปุ๊บ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานในโครงการและเลือกซื้องานจักสานในราคาพิเศษ พร้อมชมสาธิตจักสานจากกลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก กิจกรรมชอปปั๊บ ตัดปุ๊บ ซื้อผ้าขาวม้าลายเหลืองหางขาวจากกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมในราคาพิเศษ พร้อมรับสิทธิ์ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 1 ชุด โดยผู้สนใจรับชมนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 1207

ที่มา: phitsanulokhotnews

ม.นเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน จัดขึ้นที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ม.นเรศวร ร่วมกับ วช. และ กอรมน. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายปราชญ์ชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin