ม.นเรศวร จัดอบรมส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำพวงกุญแจปลา และพวงกุญแจจากเศษผ้า นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ และกระเป๋าใส่โทรศัพท์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำสายคล้องแมสจากผ้า ในกิจกรรมอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารขวัญเมือง

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร