ม.นเรศวร ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการฯ

Nu SciPark พร้อมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการของ บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด ณ โรงงานโกโก้ไทย โปรดักส์ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 งานบ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capability Building – IRD Cap Building) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาที่พบเจอ โดย รศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 2 Technology Forcasting โดย ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ (ผู้เชี่ยวชาญ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงานนี้ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาใช้ยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร