Archives August 2023

ม.นเรศวร จับมือเครือข่ายเร่งบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สากล

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ปีนี้ รวมจำนวน 7 หน่วยงาน หวังเร่งบ่มเพาะ ยกระดับ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ทางกองทุนฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เพิ่มเติมเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS)
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(UdonUBI)
3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU UBI)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (Eng NPU)
5. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS IMTT)
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(RDI SRU)
7. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(FIRIn PSU)

เพื่อเพิ่มกำลังในการคัดสรร บ่มเพาะ เร่งยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการไทย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุน นำไปต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป จากเดิมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ว 52 หน่วยงาน และได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถใช้บริการเครือข่ายฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดอบรมส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำพวงกุญแจปลา และพวงกุญแจจากเศษผ้า นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำกระเป๋าใส่เหรียญสตางค์ และกระเป๋าใส่โทรศัพท์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำสายคล้องแมสจากผ้า ในกิจกรรมอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารขวัญเมือง

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรือนเพาะปลูกพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านการจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในพิธีลงนาม ฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณซาเมียร์ ยามดักนี กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด และคณะผู้แทน จากบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้ โดยพิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหามนตรี ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร ในอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมรมศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท จากการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคุณจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.ถวิล น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน แบ่งเป็น

1. ทุนจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตคาราบาวของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดี จากทุกคณะ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือก จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ทุนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดการแข่งขันวิ่ง NU ST RUN 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่าง 7 – 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

**ผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 2 เท่า**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ bit.ly/3F2r0XC กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต และติดตามประเมินผลการศึกษานิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเพื่อบริจาคทุนการศึกษาได้ที่
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 งานบริการสวัสดิการนิสิต โทร. 0-5596-1216, 1211 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0-5596-1225

ที่มา: งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร คำนึงความสำคัญของคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้ต้องการข้ามถนน บริเวณทางม้าลายหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน รวมถึงบุคคลทั่วไป ขับขี่ยานพาหนะ​ด้วยความระมัดระวังและสังเกตุสัญญาณ​ไฟจราจร

สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามถนน ให้กดปุ่มที่เสาสัญญาณและรอจนกว่ารถทั้งสองฝั่งหยุดให้ แล้วค่อยทำการข้ามถนน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ใช้ความเร็ว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และมีน้ำใจให้กับผู้สัญจรทางเท้ากันด้วยนะครับ

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นชั้น 3) ถึงเที่ยงคืนน! เริ่ม 15 – 25 สิงหาคม 2566 ✨
จ – ศ : 08.30 – 00.30 น. และ ส – อา : 09.30 – 00.30 น.

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.

– พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การบรรยายพิเศษ การเสวนา บูธกิจกรรมและนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
– การประกวดภาพถ่าย
– การประกวดอินโฟกราฟิกส์
– การประกวด VDO

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/x2dusgkg5w
ศึกษาเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมที่ https://www.mis.research.nu.ac.th/safetyday/index.php
สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 200 ท่านเเรกจะได้รับคูปองอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นายยงยุทธ บ่อแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8715 E-mail : SOHEC-NU@sdgs_admin

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin