สัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (RE-DEFINE CREATIVE ECONOMY THROUGH TEXTILE AND FASHION)

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting) สัมมนาในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย
1. คุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบแห่งปี 2564 สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
2. คุณนครินทร์ ยาโน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ 2565 เจ้าของแบรนด์ YANO
3. คุณณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงทะเบียน: https://bit.ly/3ODy4R3 ZOOM: https://bit.ly/47uiVtN

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร