SDG 10

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) ดังนี้
    1. ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
    2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในทุกมิติ
    3. สร้างความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย และทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี

SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน ออกพื้นที่บริการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21-23 ก.พ. 2566 จำนวนทั้งหมด 34 ราย ณ รพ.สต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก พบปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก

Read More

ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรมสอนทักษะการแปรงฟันให้กับผู้ดูแล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา นิคมสร้างตนเองบางระกำ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับช่วยดูแลการแปรงฟันให้กับผู้รับสมาชิกบ้านน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับผู้ดูแลและผู้รับในนิคมสร้างตนเองบางระกำ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาทันตกรรมชุมชน และปลูกนิสัยการมีจิตสาธารณะให้กับนิสิตทันตแพทย์ ณ

Read More

คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ

คลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวัง ของคนไร้สัญชาติ ตอนที่ 2 : การให้ความช่วยเหลือในจังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์-ผศ.กิติวรญา รัตนมณี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร-น.ส.ภิญญาภัทร ปุญญธนา (น้องแตงโม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์

Read More

ห้องสมุด ที่เท่าเทียมสำหรับนิสิตทุกคน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตามที่ น้องทาม ได้เป็นนิสิตใหม่ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นั้น ในการนี้ รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

Read More

ม.นเรศวร สร้างโอกาสความเท่าเทียม เพราะความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการเรียน

ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาให้นายวรรธณะ คำอินทร์ หรือน้องทาม มีความพิการทางด้านร่างกาย ไม่มีแขนทั้งสองข้าง เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read More

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 237 ราย

วันที่ 19 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 237 ราย โดยแบ่งเป็น อุดฟัน 44 ราย

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

ผศ.ดร. ธนะธร พ่อค้า (ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์) ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ,ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย และทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาส

Read More

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร ให้บริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน ณ รพ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28-30 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดี และประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ ม.นเรศวร และทีมงานอาจารย์ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Read More

โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11