สำนักหอสมุดได้นำเสื้อผ้าที่ตู้ลืมของ บริจาคให้กับทางชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร นำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆบนดอยได้ใส่กันหนาว ในโครงการเปิดบ้านส่องวิถีม้ง ครั้งที่ 7

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้นำเสื้อผ้าที่ตู้ลืมของ บริจาคให้กับทางชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆบนดอยได้ใส่กันหนาว ในโครงการเปิดบ้านส่องวิถีม้ง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 ณ บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร