ถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์ “ปลิงกาหมาด” เพื่อการอนุรักษ์

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ “การขยายพันธุ์กาหมาดเพื่อการอนุรักษ์” จากประสบการณ์ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล จังหวัดสตูล เผยแพร่ในรูปแบบสื่อทางช่องทาง YouTube

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เกิด องค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ เผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษา ด้วยการบูรณาการณ์จากการฝึกงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ จากภายนอก และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้นิสิตตามที่ตนถนัด หรือสนใจได้ในอนาคต


ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทช.ร่วม ม.นเรศวร เผยแพร่ผลศึกษาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช. ที่ 6 (ภูเก็ต) และศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษาตามโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อุทยานฯสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยผลการศึกษาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บางจุดและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากสึนามิ แนวทางการแก้ไขคือเน้นการเติมทรายในพื้นที่ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมงาน 150 คน

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin