Archives August 2023

ม.นเรศวร ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง โดยได้รับความร่วมมือ จากกองบริการการศึกษาและ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS)

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูมิปัญญาการทำขนมไทยจากวรรณคดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมรายวิชา 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “ภูมิปัญญาการทำขนมไทยจากวรรณคดี”

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธิต ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการใช้สารเสพติดภายในโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก มาให้ความรู้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ในโครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำ ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง INCUBATOR เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจหน้าใหม่ ✨✨

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีม NU SciPark ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส และบริษัท แมพพิเดีย จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของอุทยานฯ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ “RSP New Release 2023” และออกบูธแสดงสินค้าและบริการของ Success case ของ 16 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และโรงแรมแคนทารี โคราช

โดยกิจกรรม Networking day ในวันแรก เป็นการพูดคุยและแนะนำที่มาของกิจกรรม และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในหัวข้อ “ธุรกิจนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ” โดยตัวแทนผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง

และกิจกรรม Pitching day ในวันที่สอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ได้พบกับเครือข่ายหรือหน่วยงานที่จะสามารถช่วยต่อยอดในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีได้ ผ่านการประกวดการนำเสนอ (Pitching) เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสุดให้เป็นผู้ชนะ RSP First รับเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนในการผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support Team กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งการจัดประชุมมีทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วยด้านโภชนาการ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถทำการคัดกรอง และการประเมินภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ต่อยอดสร้างเตาอบชีวมวล เพื่อนำมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการใช้งานเตาอบชีวมวล เพื่อนำถ่านที่ได้จากการอบมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 (SO 12 SDGs) ซึ่งกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุม อุณหภูมิและอากาศหรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุดซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ถ่านชีวภาพมีลักษณะเป็นรูโพรง เมื่อนำถ่านมาผสมกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก
รูโพรงนี้เมื่ออยู่ในดินจะช่วยเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ย และเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้นาน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าทำให้ลดระยะเวลาในการหมักและลดการปลดปล่อยไนโตรเจน ทำให้ปุ๋ยหมักที่ผสมถ่านชีวภาพจะมีปริมาณไนโตรเจนมากกว่า ช่วยให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้ และยังได้น้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีอีกด้วย

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรี!!

จากกิจกรรมจิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรีสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ คืนนี้มีกาแฟกับชามะนาวค่ะ เจอกัน 2 ทุ่มเหมือนเดิม ที่ป้อมยามหอใน อย่าลืมนำแก้วมาใส่ด้วยนะคะ

ที่มา: หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Dorm

ม.นเรศวร จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ” และ “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าประสบการณ์….การฝึกงานสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าประสบการณ์ที่ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin