Archives July 2023

ม.นเรศวร ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 360 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Live คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา และอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิรัท ดีอ่วม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เป็นวิทยากรบรรยาย “แผนการดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ” และ “การใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพ(โดยการสมมติสถานการณ์) ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักอพยพ การรวมพล ตลอดจนเป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว

ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชนส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนานิสิตในการเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. คณะวิทยากรจาก Nexter Incubator บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กองกิจการนิสิตและอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองอธิการ ดร.จรัสดาว คงเมือง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารจากอุทยานวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนานิสิตในการเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนั้นยังหารือโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งภาควิชาการ การวิจัย ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือการสร้างนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก สามารถทำงานในที่ใด ๆ ในโลกนี้ได้ มีความเป็นพลโลก

ให้นิสิตมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ก็ได้พยายามผลักดันผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเน้นในเรื่อง University Social Responsibility (USR) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม แบบที่เริ่มจากต้นเหตุซึ่งหมายถึง ตัวนิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัยด้วย

ในการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำถึงการใช้งานและการสื่อสารผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค เช่น กล่องใส่ถุงพลาสติกรูปปลาวาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความสวยงามแห่งท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดปัตตานี และได้เชิญชวนให้ผู้คนให้ความสำคัญกับการลงมือทำคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกำจัดขยะให้เท่ากับศูนย์ ต่อไป นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่วันที่ 7- 31 กรกฎาคม 2566 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Art & Craft Fun Fair 2023

ภาพความสุขสนุกสนานของเหล่านิสิต และสีสันขบวนพาเหรดจากงาน NU Art & Craft Fun Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ในพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้เรียนรวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 นำโดย ผศ.ดร. สรัญญา ถี่ป้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกิตติ กุตนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากนายคำนวน หงส์สิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางทัศวรรณ์ สุพรรณสาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการบริการวิชาการต่อสังคม และเพื่อชุมชมได้รับการบริการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จำนวน 40 คน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 67 คน เพื่อส่งเสริมทำให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนไปถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.

ม.นเรศวร จัดแสดงนิทรรศการ Zero Waste Exhibition

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและรับชมนิทรรศการ Zero Waste Exhibition
พร้อมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “Design a sustainable world”
โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ และเวทีเสวนา “Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์”

ในวันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5596-1287 ถึง 90

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมภาษณ์ : ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางสาวทัตทริยา เรือนคำ รักษาการหัวหน้างานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, นางสาวฉัตรรดา ประพันธ์ รองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการมอนอมอนิเตอร์ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 -18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nuradio.nu.ac.th

ดำเนินรายการโดย : นายธรรมนูญ ศิริรัตน์

รับชมคลิปวีดิโอผ่านทาง Youtube คลิกที่นี่ : https://www.youtube.com/watch?v=4DET4MSbSi0

บทบาทสตรี ความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะวิชา

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้ “การสร้างมูลค่าจากขยะ” Waste to Value (WOV)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุดาวดี ยะสะกะ และ อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าจากขยะ” Waste to Value (WOV) Towards Healthy Planet ในงานเกษตรนเรศวร Expo2023 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมาจากแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสุดท้ายและการนำเอาวัสดุเหลือใช้ และของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและสร้างมูลค่าเพื่อตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงแนวทางการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมและการปลดปล่อยมลพิษที่เรียกว่า โมโครพลาสติก ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ดังนั้นแนวคิดนี้ถือว่าเป็นการช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมและโลกของเราสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องอบรม 9 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin