ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ในพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้เรียนรวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 นำโดย ผศ.ดร. สรัญญา ถี่ป้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกิตติ กุตนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากนายคำนวน หงส์สิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางทัศวรรณ์ สุพรรณสาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากเทศบาลตำบลบ้านคลอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการบริการวิชาการต่อสังคม และเพื่อชุมชมได้รับการบริการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จำนวน 40 คน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 67 คน เพื่อส่งเสริมทำให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นความตระหนักรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนไปถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.