อบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา และอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิรัท ดีอ่วม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เป็นวิทยากรบรรยาย “แผนการดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ” และ “การใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพ(โดยการสมมติสถานการณ์) ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักอพยพ การรวมพล ตลอดจนเป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว