SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

ม.นเรศวร ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง โดยได้รับความร่วมมือ จากกองบริการการศึกษาและ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการป้องกันอัคคีภัย

Read More

NU SciPark จัดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. NU SciPark ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี

Read More

สัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (RE-DEFINE CREATIVE ECONOMY THROUGH TEXTILE AND FASHION) ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30

Read More

ม.นเรศวร คำนึงความสำคัญของคนเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้ต้องการข้ามถนน บริเวณทางม้าลายหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน รวมถึงบุคคลทั่วไป ขับขี่ยานพาหนะ​ด้วยความระมัดระวังและสังเกตุสัญญาณ​ไฟจราจร สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามถนน ให้กดปุ่มที่เสาสัญญาณและรอจนกว่ารถทั้งสองฝั่งหยุดให้ แล้วค่อยทำการข้ามถนน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ใช้ความเร็ว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และมีน้ำใจให้กับผู้สัญจรทางเท้ากันด้วยนะครับ ที่มา: คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร

Read More

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 - 6 (ยกเว้นชั้น 3) ถึงเที่ยงคืนน! เริ่ม 15 - 25 สิงหาคม 2566 จ

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน" ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

Read More

อบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนและ เรียนรู้สัญญาณมือตำรวจจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก

Read More

ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่แกนนำนักเรียนสร้างชุมชนยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More

อบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา และอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11