อบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนและ เรียนรู้สัญญาณมือตำรวจจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร