มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)
โดยมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเวทีปลุกพลังได้จัดขึ้นพร้อมกันใน 11 พื้นที่ ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ (เวทีกลางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ตาก ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และพังงา) มุ่งเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าการศึกษาสายอาชีพจะเป็นประตูแห่งโอกาสในการช่วยขจัดความยากจน และเป็นสายการศึกษาที่สำคัญกับงานในอนาคต นักศึกษาจะได้พบกับผู้บริหาร กสศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน รุ่นพี่นักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำแล้วมาแนะนำการใช้ชีวิตและการเรียน ว่าที่นายจ้าง สถานประกอบการให้เทคนิคและประสบการณ์เตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา และครู/อาจารย์ระหว่างสถานศึกษา
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีร่วมดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความเหมาะสมดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 68 แห่ง เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จำนวนผู้รับทุนรวม 2,230 คน

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก