SDG 7

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้ (Affordable and Clean Energy) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เน้นการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้

ม.นเรศวร ร่วมดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะที่ปรึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริม เป้าหมายการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ รวมไปถึงจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงานให้มีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย

Read More

ม.นเรศวร เปิดโครงการ Smart Container for Smart Micro-Grid Technology ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Smart City และ นวัตกรรมดิจิทัล

วันจันทร์ทรี่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ SGtech ร่วมให้การต้อนรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Smart Container for

Read More

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน

โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs" >> โดย รศ.ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าโครงการวิจัย [สนับสนุนทุนวิจัยโดย

Read More

SGtech ม.นเรศวร จัดอบรม เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เข้าฝึกอบรมที่ SGtech เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และร่วมประกอบ ทดสอบ และตรวจรับอินเวอร์เตอร์ ภายใต้โครงการวิจัย“การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC

Read More

ม.นเรศวร ต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเข้าศึกษาดูงาน Smart City

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ SGtech ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเข้าศึกษาดูงาน Smart City ณ SGtech ในวันที่

Read More

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart Grid และ Smart City ม.นเรศวร

ผู้อำนวยการ SGtech ให้การต้อนรับ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart Grid และ Smart City และได้เยี่ยมชมสถานีผลิตไฟฟ้าที่ทาง พพ.สนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯในโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ (Campus

Read More

ม.นเรศวร เพิ่มจำนวนรถให้บริการรับส่งพลังงานสะอาด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการจัดซื้อพร้อมด้วยบุคลากรกองอาคาร ได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของรถไฟฟ้าคันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อนำมาให้บริการรับส่งประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและช่วยลดมลพิษได้อีกทางหนึ่ง ที่มา: กองอาคารสถานที่

Read More

ม.นเรศวร พัฒนาระบบแจ้งตำแหน่ง GPS ของรถไฟฟ้า

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผอ.กองอาคารสถานที่ คุณสิริกร ชูแก้ว ผอ.กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Read More

SGtech ม.นเรศวร เข้าทวนสอบโครงการ T-VER ณ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind)

ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ(VVB) จากSGtech เข้าทวนสอบโครงการ T-VER ณ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มา:

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11