SDG 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ดังนี้
    1. มีระบบการบริหารจัดการ การวัดปริมาณขยะและขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่
    2. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

SDG 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน

ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

Read More

NU Art & Craft Fun Fair 2023

ภาพความสุขสนุกสนานของเหล่านิสิต และสีสันขบวนพาเหรดจากงาน NU Art & Craft Fun Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 -

Read More

ม.นเรศวร จัดแสดงนิทรรศการ Zero Waste Exhibition

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและรับชมนิทรรศการ Zero Waste Exhibition พร้อมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “Design a sustainable world” โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ และเวทีเสวนา "Go

Read More

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร

“NU Art & Craft Fun Fair 2023” เทศกาลความบันเทิงพร้อมรักษ์โลกแบบยั่งยืนของชาว ม.นเรศวร ภายใต้แนวคิด “MO(RE)DERN” วันที่ 7 - 8

Read More

ให้ความรู้ “การสร้างมูลค่าจากขยะ” Waste to Value (WOV)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุดาวดี ยะสะกะ และ อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

“การสร้างมูลค่าจากขยะ (Waste to Value (WoV) Towards Healthy Planet)”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรนเรศวร เอ็กซ์โป 2023 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นกิจกรรม “การสร้างมูลค่าจากขยะ (Waste to Value (WoV) Towards Healthy Planet)” ในวันที่ 4

Read More

เปิดใช้ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ และโครงการ GROW NU: ต้นไม้ ความสุข สังคมนเรศวร

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดใช้ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการ GROW NU: ต้นไม้

Read More

ม.นเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในงาน Environmental Day ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model

Read More

จากขวดที่ถูกทอดทิ้งและดูไร้ค่า กลับมาเป็นภาชนะปลูกที่คงทนและประหยัด “NU Going Green”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองอาคารสถานที่เริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยตั้งเป้าหมายที่จะปลูกถั่วบราซิลและไม้ประดับอื่นๆ ให้เต็มพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จุดพักผ่อนของประชาคมซึ่งภาชนะในการปักชำ ขยายพันธุ์ถั่วบราซิลได้มาจากการนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทดแทนถุงเพาะชำต้นไม้และยังมีโครงการที่จะนำน้ำที่ได้จากการบำบัด มาใช้ในการรดน้ำดูแล ถั่วบราซิล และไม้ประดับอื่นๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15