ให้ความรู้และสร้างความตระหนักตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว เรื่อง การให้ความรู้และสร้างความตระหนักตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะ) วิทยากรโดย อาจารย์วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศการทำงานในอาคารสำนักงานบริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการหน่วยงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร