ม.นเรศวร จัดประชุมการหารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเเละรักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เเละกองการวิจัยและนวัตกรรม

ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งเเวดล้อม โอลิโอเคมีคอล เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ เเละโรงไฟฟ้า ร่วมทุนระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไบโอเคมีเเละเคมีชีวภาพ เเละธุรกิจเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยมีอ้อยเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เเละบริษัทฯ มีปัญหาในการจัดการกากอ้อยเเละเถ้าจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกากอุตสาหกรรม

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร