เปิดประสบการณ์ ศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 46 คน เข้าร่วมโครงการ การศึกษาดูงานดังกล่าวนี้ได้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี คุณสมศักดิ์ เวชสุวรรณ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการได้เห็นการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จริง รวมทั้ง รับรู้รับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยและประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานจริง ประสบการณ์ดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้นิสิตมีทักษะในการใช้หลักวิชาในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต และเกิดประโยชน์กับประชาชน ต่อไป

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.