เพ้นท์ถุงผ้ารักษ์โลกสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจให้นิสิตมอนอ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการสวัสดิการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม “การเพ้นท์บนวัสดุต่าง ๆ” ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร นั่นเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอริศรุต คดคง อาจารย์สอนศิลปะ มาเป็นวิทยากรในครั้งนีั้ โดยมี หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้มีนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 31 คน

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร