ม.นเรศวร ยกทีมผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม (Bootcamp) ระดับภูมิภาค

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม (Bootcamp) ระดับภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “การส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก” (Regional to Global Platform: R2G) ได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมเสริมองค์ความรู้และเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม (Bootcamp) ระดับภูมิภาค กำหนดจัดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการจาก 41 บริษัท และเจ้าหน้าที่จาก 7 มหาวิทยาลัย (ก่อตั้ง) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. บรรยายในหัวข้อ “Developing Mindset & Business Strategy for Expansion”และหัวข้อ “Financial Support for Export ” โดย คุณสายัณห์ ไวรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์

2. บรรยายใน หัวข้อ “International Branding & Marketing” โดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บารามิซี่ จำกัด

3. บรรยายใน หัวข้อ “International Pitching” โดย คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท สปีคโปร จำกัด

ร่วมเสริมองค์ความรู้อัดแน่นด้วยทักษะทั้งภาคทฤษฎีและการให้ลงมือปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร