การอบรมฟรี!! “การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 18″การอบรมฟรี!!

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมฟรี การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง “การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 18”

ลงทะเบียนด่วน!! รับจำนวนจำกัด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 3014
ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม