Archives November 2023

โครงการปฐมนิเทศฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท ในโครงการปฐมนิเทศฝึกงานวิชาชีพ สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 รวมถึงให้ข้อแนะนำถึงแนวทางข้อปฏิบัติ การวางตัว และการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น แก่นิสิตก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน ทั้งในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐ และเอกชน

โดยในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานวิชาชีพ” เพื่อเป็นการแนะนำให้นิสิตได้เตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อประสานงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับตัวเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางวิชาชีพจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต ณ ห้อง PH 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียนรู้ทักษะพร้อมทำงานกับ Samart Skills

ผู้สมัคร Samart Skills จะได้รับ e-Mail แจ้ง Link เข้าเรียนจาก coursera.org ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Fq6ckupGqC4

สอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม สร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนำชมลูกค้าและพนักงาน บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 50 คน ในการเข้าชมผลงานศิลปะในคลังสะสม “Color light” ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเข้าร่วมทำกิจกรรม “ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมของเส้นทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด “รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง” โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท)
3. ให้การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของรากฟันเทียม

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ โทร: 0-5596-7462
ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) การจัดการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีพัฒนาทักษะการช่วยชีวิต เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักกีฬาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยเจ้าภาพได้ส่งมอบถ้วยประจำการแข่งขัน และธงประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพครั้งถัดไปในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 ” เจ้ารามเกมส์ ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2567

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566และกิจกรรมชี้แจงอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.ภัทรพล มากมี ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้กล่าวแนะนำทีมคณาจารย์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ แก่ครูพี่เลี้ยงจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 56 รพ.สต. จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลกพิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี

โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว กฎระเบียบต่าง ๆ และให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกงานด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งให้ครูพี่เลี้ยงและนิสิต ได้พบปะพูดคุย สอบถาม ปัญหาและอุปสรรค ทราบถึงข้อแนะนำของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียน ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ต่อไป ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดโครงการสุขาภิบาลศูนย์อาหารและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมเป็นการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในกำกับของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจาก NU Square และ NU Canteen รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ร้านค้า แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้า NU Square จำนวน 48 ร้านค้า และ ผู้ประกอบการร้านค้า NU Canteen จำนวน 32 ร้านค้า

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

โดยโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์และ รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ อาหารลดเค็ม/ หวาน และ หัวข้อ อาหารกับการป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมาย คือผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของผู้ประกอบการเช่นกัน จัดเมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 11

NU SciPark คัดแล้ว 3 ทีมสุดต๊าซ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคต่อไป 🌈

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำ 3 ทีม ผู้ชนะจากการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 11” ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
– รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “PAWER UP อาหารสุขภาพจากโปรตีนไข่ขาวสำหรับสุนัข” จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “เซ็ตผลิตภัณฑ์แอนติแอคเน่จากสารสกัดไมยราบ” จากคณะเภสัชศาสตร์
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “Hemp Plast” จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

เข้าร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 11 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 7 แห่ง รวม 21 ทีม ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เร็วๆนี้

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

NULIFE เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี และขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

โดยภาคเรียนที่ 2/2566 เรียนร่วมกับนิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นเรียนปกติในเวลาราชการ ทั้งหมด 82 รายวิชา ผ่านระบบ NULife (Naresuan University Lifelong Learning) >> https://nulife.nu.ac.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nu.ac.th/?p=36633 หรือที่ https://www.youtube.com/watch?v=365w_IRBea0#nusdg4

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin