อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) การจัดการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีพัฒนาทักษะการช่วยชีวิต เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร