SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ม.นเรศวร ต่อยอดสร้างอาชีพในชุมชน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้จัดโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Mobile Unit) ประจำปี 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Eco print

Read More

ม.นเรศวร พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ

มื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้จัดโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Mobile Unit) ประจำปี 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ” ณ

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่

Read More

ม.นเรศวร ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในโครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตกระเป๋าแฮนด์เมด โดยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ในการติดตามและประเมินการทํางานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

Read More

กิจกรรมให้ความรู้ “แนะนำอาหารตามวัย”

อีกหัวข้อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ที่จัดขึ้น ณ คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล, ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ และพญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่มา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Read More

ภูมิปัญญาการทำขนมไทยจากวรรณคดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมรายวิชา 001234

Read More

ม.นเรศวร ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ในโครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read More

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5