มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมเป็นต้นแบบการเรียนการสอนอนุบาลและประถมศึกษาคุณภาพระดับสากล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารปฏิบัติการช้างน้อย”
       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคนทุกช่วงชั้นวัย สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ดูแลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปูรากฐานที่สำคัญทางด้านวิชาการ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ และการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับศตวรรษที่ 21 ”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมมศึกษา) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนว่า โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งที่จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล  แล้วพัฒนาสู่ทักษะพหุภาษา และทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ที่มา: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร