แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ

ได้เวลาอัปสกิล แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ | Mascot Design and 3D Printing จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบสามมิติ การสร้างภาพจำลอง และโมเดลสามมิติด้วย iPad เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการพิมพ์สามมิติ

ลงทะเบียนเรียนฟรี ที่ https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:NU+NU059+2022/about
ที่มา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณาจารย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ิ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลูกตะขบเป็นไซรัปตะขบและเม็ดบีดส์ตะขบ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตะขบและพัฒนายุวนวัตกร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID)

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร กระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)

NU SciPark จัด Research to Market : R2M ครั้งที่ 11 เฟ้นหา 3 ทีมสุดต๊าช เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2566 NU SciPark จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 11” ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุน เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นิสิตทำการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับนิสิตในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเป็นเตรียมพร้อมด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของไทย โดยมี ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในกิจกรรมการแข่งขันนี้ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จำนวน 14 ทีม โดยได้คัดเลือกเพียง 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566

สำหรับผลการแข่งขันทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “PAWER UP อาหารสุขภาพจากโปรตีนไข่ขาวสำหรับสุนัข” จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “เซ็ตผลิตภัณฑ์แอนติแอคเน่จากสารสกัดไมยราบ” จากคณะเภสัชศาสตร์
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “Hemp Plast” จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอีก 2 รางวัล
– รางวัลชมเชย ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากรูปแบบแกรนูล” จากคณะเภสัชศาสตร์
– รางวัลชมเชย ผลงาน “Love Furniture Application แอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม” จากคณะวิทยาศาสตร์

NU SciPark ขอเป็นกำลังใจและร่วมส่งแรงเชียร์น้อง ๆ ในการแข่งขันรอบระดับภูมิภาคต่อไป
ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ไอเดียสร้างรายได้จากวิดีโอ” ณ ห้อง QS 44101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรโดย คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร หรือ เสกสรร ปั้น YouTube Video Content Creator รุ่นใหม่ เจ้าของไอเดียเด็ดที่สร้างช่องทางการสื่อสารและตัวตนผ่านทางยูทูป เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับแนวคิด รูปแบบวิธีการการทำงานในลักษณะออนไลน์และสามารถที่จะนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาต่อไป

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง”

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร

ชื่อผลงาน: 5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง
1. ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หอในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

นอกจาก 5 สถานที่ ในความทรงจำแล้วยังเป็น 5 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย SDGS สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้โลกดีขึ้น ภายในปี 2030 อีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต

ชื่อผลงาน NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต

เรื่องย่อ เรื่องราวของนิสิตคนหนึ่ง ที่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องราวสุขหรือทุกข์ แต่ทำให้นิสิตคนนี้ สามารถยิ้มออกมาได้ สิ่งเหล่านั้นจะคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันเลยกับ NU SDGs

พบกับช่วงให้ความรู้ SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยองค์การสหประชาชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย (5P) ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม (People) นำเสนอ NU Pride การยอมรับความหลากหลาย และการแต่งกายตามเพศสภาพ #nusdgs5

2. กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) นำเสนอ โครงการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Transit) #nusdgs7

3. กลุ่มเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Planet) นำเสนอ โครงการปลูกรัก ปลูกเสลา (Your Home Always) #nusgds15

4. กลุ่มเป้าหมายด้านสันติภาพ (Peace) นำเสนอ ศูนย์ดูแลช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs16

5. กลุ่มเป้าหมายหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) นำเสนอ เพราะศิษย์เก่าคือทรัพยากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร #nusdgs17

วิดีทัศน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Credit
Director : Ohm Chaipat Keatravee Panukon Rakklin
Video Grapher & Editor : Tanatorn Jeenpitak
Actor : อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ Cholthicha Thadsri Tanawat Wiriyadilok Raksina Sovannee Fs Chuenkamon Chayanin Onnom Namwhan Natthika Tang May
Speacial Thank : สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร – Student Council of Naresuan University
Props : ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent มาถึงแล้ว

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ฟรี!!!!

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ “การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” โดยวิทยากร ดังนี้
>>วิทยากรหลัก : อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
>>วิทยากรร่วม : อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน จัดประกวดสื่อ หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หัวข้อ “การขับเคลื่อน SDGs ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมายตามหลัก SDGs ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลชนะเลิศการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทบุคลากร
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นายสัญญา จันทา บัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
นายอัษฎายุ ทนโนนแดง อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวพุธิตา วงนะที คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่
1) นายวัธนกร เหนียมพ่วง กองกิจการนิสิต
2) นายธเนศ ขำคล้าย คณะแพทยศาสตร์
นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์ คณะทันตะแพทยศาสตร์

ประเภทนิสิต
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
นายไชยภัทร เกียรติรวี คณะนิติศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
นางสาวรมิตา จิระวงศ์ตระกูล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นายนนทพัทธ์ วงค์แดง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวกัลยาณี ตั้งใจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ รักธัญญาการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่
1) นางสาวรณรัมภา เดินบุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวศศิลักษณ์ โพธิบัลลังค์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นางสาวศุภพิชา มโนรุ่งเรืองกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

2) นายอัยการ วชิรบารมี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
นายธนวัฒน์ ครูเกษตร คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.นพดล จำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดประเภทบุคลากร ในส่วน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต นายศิวดล มาตราช นักวิชาการละครและดนตรี งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และนางสาวจามรี อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดประเภทนิสิต

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Scipark จัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจฯ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023)

ติวเข้ม~เข้ม 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนการประกวดแข่งขันและนำเสนอผลงานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023) ครั้งที่ 11ระดับมหาวิทยาลัย 23 กันยายนนี้

วันที่ 17 กันยายน 2566 NU Scipark จัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจ และการตลาด ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2023) ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างความเข้าใจด้าน Business Model Canvas (BMC) ร่วมถึงเทคนิคการนำเสนอผลงาน ณ หอประชุมมหาราช 2 อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด 2 ท่าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่- – ผศ.ดร.เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ
– ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin