SDG 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีนโยบายด้านระบบนิเวศบนบก (Life on Land) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย
    2. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพระบบนิเวศบนบก ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ หยุดการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

การบริหารจัดการน้ำชุมชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คลองยม-น่าน

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ กรมชลประทานพร้อมเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองยม-น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ โดย รศ ดร เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงาน "การบริหารจัดการน้ำชุมชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คลองยม-น่าน

Read More

ม.นเรศวร จัดโครงการปลูกรักปลูกเสลา(Your Home Always)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิตร่วมกับกองอาคารสถานที่และชมรมอดีตผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปลูกรักปลูกเสลา(Your Home Always) ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน (NU Happy All) ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร บริเวณสระสุริโยทัย

Read More

บริการวิชาการสู่ชุมชน เสริมความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.กนกทิพย์ จักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าน้ำพุ

กองอาคารสถานที่ร่วมกับกองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าน้ำพุเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย คุณรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และคุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

Read More

ออกบูธแสดงการทดสอบพารามิเตอร์ ด้านคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการ Thailand

Read More

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” BCG: Bio-Circular Green Economy

Read More

ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรม Kick Off “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วยหอมทอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อเวลา 9.00 น. วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วยหอมทอง กว่า 500 ต้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย โดย

Read More

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” 

      วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายสุรัตน์ รอดมา หัวหน้างานภูมิทัศน์และคณะ เข้าร่วมโครงการ ต้นไม้มีชีวิต โดย

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15