ม.นเรศวร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “การผลิตภัณฑ์ขิงเพื่อการค้า : เส้นทางนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการตลาดสร้างสรรค์” โดยมี ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนวทางการยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ดำเนินงานภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยซน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community) ประจำปี 2565

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร