ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรมสอนทักษะการแปรงฟันให้กับผู้ดูแล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา นิคมสร้างตนเองบางระกำ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับช่วยดูแลการแปรงฟันให้กับผู้รับสมาชิกบ้านน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับผู้ดูแลและผู้รับในนิคมสร้างตนเองบางระกำ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาทันตกรรมชุมชน และปลูกนิสัยการมีจิตสาธารณะให้กับนิสิตทันตแพทย์ ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร สร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการลงนามในบันทึกการตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding (MOU) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และเทศบาลตำบลท่าทอง จำนวน 11 แห่ง ณ ห้องเทพรณรงค์ฤาไชย ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรายนามหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
3. โรงพยาบาลสุโขทัย
4. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
5. โรงพยาบาลพิจิตร
6. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
7. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
9. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
10. โรงพยาบาลพิษณุเวช
11. เทศบาลตำบลท่าทอง

โดย MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย ด้านบริการวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรของทุกๆหน่วยงาน รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

29 ตุลาคม วันหลอดเลือดสมองโลก

29 ตุลาคม #วันหลอดเลือดสมองโลก#WorldStrokeDay🚨พูดลำบาก : ปากตก : ยกไม่ขึ้น : โทร 1669🚨 รู้หรือไม่ ? ปี 2566 เผยปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วย กว่า 3 แสนราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ปี 2566 Together we are #GreaterThan Stroke: ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน โดยปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3 แสนราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย แนะประชาชนสังเกตสัญญาณเตือนด้วยตนเองตามหลักการ F.A.S.T และขอย้ำว่า 90% ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้

อ่านต่อ https://datariskcom-ddc.moph.go.th/…/%E0%B8%81%E0%B8…/
ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

เราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี… เพราะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุข ความมั่นคงของชีวิต #ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าบันทึกเทปรายการ Healthy Clubs ประเด็น “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร”

รายการ Healthy Clubs ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปรายการ เรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร” โดยมี ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และแพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพประจำปี รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ รายการดังกล่าว ดำเนินรายการโดย คุณศิวพร ดวงแก้วฝ่าย ผู้ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) และทีมงาน

ติดตามชมรายการฉบับเต็มได้เร็ว ๆ นี้ ทาง NBT 2 HD
อ่านต่อ : https://med.nu.ac.th/home/index.php?language=&mod=more_detail&nID=19343
ที่มา: PR คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

อมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต แก่คณะกรรมการสุขภาวะนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาวะนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาวะนิสิต และนิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.45 น. ณ SHE Training Room ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)

โดยมีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 1. สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ 2. นายปิยะพงษ์ กลมพุก 2. นางวิลาสินี อริยะวรรณ 3. นางสาวอารีย์ คำจันทร์ และ นายวีรเชษฐ์ สิงหเดช ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีการสอบวัดผลความรู้ โดยนายวีรเชษฐ์ สามารถทำคะแนนสอบได้คะแนนเต็ม

ที่มา: สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

“การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อความหวังโดยการใช้เลือดในร่างกายของเราที่ตั้งใจสละ เพื่อต่ออายุขัยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมบริจาคเลือดจำนวน 74 ราย และได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 58 ยูนิต นับได้ว่าเป็นทานที่ต้องใช้ความตั้งมั่น และตั้งใจในระดับหนึ่ง เพราะคือ “การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

รายการ : พบเภสัชกร เรื่อง : ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

ดำเนินรายการโดย : อ.ภก.ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ทาง FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ www.nuradio.nu.ac.th ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 19.00 น.

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ “การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ” โดยวิทยากร ดังนี้
>>วิทยากรหลัก : อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
>>วิทยากรร่วม : อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565 จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “20 ปีนวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาพดี”

15 กันยายน 2566 ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565 จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยในปี 2566 โรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลที่ผ่านมาตรฐาน 9 ด้านในปี 2565 จะใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้อยู่ในระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาในก้าวสู่มาตรฐานสากล และสามารถยกระดับในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากลต่อไป

อ่านต่อ : https://med.nu.ac.th/home/index.php?language=&mod=more_detail&nID=19299
ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin