SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย“ ซึ่งจัดโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในโรงเรียน จุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดน้ำขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการวางไข่ของยุงลาย

Read More

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดเวที "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สปป.ลาว" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล

Read More

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 ไทยกำหนดคำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เตือนภัยบุหรี่ทุกชนิด ทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและคนรอบข้าง และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย ด้วยความปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

อยากเลิกบุหรี่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร? ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร มีคำตอบ

31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก "World NO! tobacco day" สนใจอยากจะเลิกบุหรี่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ลองสแกน QR code (ในรูป) เพื่อรับบริการ ขอคำปรึกษา"เลิกบุหรี่ทางไกล

Read More

ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00

Read More

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 237 ราย

วันที่ 19 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 237 ราย โดยแบ่งเป็น อุดฟัน 44 ราย

Read More

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร ให้บริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน ณ รพ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28-30 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดี และประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ ม.นเรศวร และทีมงานอาจารย์ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider for Non-HCP

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตร BLS Provider for Non-HCP สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5