บุคลากรกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร ได้รับเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางรจนา แดงแสงทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร