Archives June 2021

รองอธิการบดี พร้อมผู้นำนิสิต เข้าตรวจระบบถังเก็บน้ำประปาหอพักนิสิต

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. พร้อมด้วยผู้นำนิสิต และหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ดูเรื่องสภาพแวดล้อม  ที่พักอาศัย และเรื่องของระบบถังเก็บน้ำประปา ที่ต้องใช้เป็นพื้นฐาน ผลเป็นที่น่าพอใจ ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต

บุคลากรกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร ได้รับเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางรจนา แดงแสงทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin