ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช

รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต และดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ พร้อมทีมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 164 คน ในโอกาสเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ในด้านกิจกรรมเรื่อง “ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช” พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เทคโนโลยีทางการเกษตรกับนักเรียน การจำลองการรีดนมวัว การจำลองการปลูกพืชในโรงเรือน การรู้จักผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งของตามธรรมชาติ และการได้ลงมือปลูกพืชด้วยตนเอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทักษะรอบด้าน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับการเรียนในห้องเรียนและรู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรฐานความรู้ต่างๆ ดังนี้
1. ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
2. รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
3. ผศ.ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
4. ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
5. ผศ.ดร.ภัทรียา พลซา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
6. ผศ.ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
7. ผศ.ดร.วิภา หอมหวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
8. ผศ.ดร.ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
9. ดร.นุชนาฎ ภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร