ม.นเรศวร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 โดยภายในกิจกรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ได้ร่วมกัน พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชในพื้นที่ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมาใช้ในกิจกรรมผลิตจากอินทรีย์ต่างๆ ใบไม้ กิ่งไม้ ผสมกับถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) ณ ด้านหลังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร