NU Safety Day “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดรับกับนโยบาย มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษด้านความปลอดภัย อาทิ การบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ” การบรรยาย เรื่อง “โรคจากการประกอบอาชีพและการตรวจสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยง” และการบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และรางวัลภาพถ่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหัวเรื่อง “Safety awareness for safety culture” เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร