โครงการผักปลอดภัย เสริมอนามัยสู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คุณธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการกล่าวเปิดงาน “โครงการผักปลอดภัย เสริมอนามัยสู่ชุมชน” หัวหน้าโครงการ: ดร.กนกทิพย์ จักษุซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาก อบต.ท่าโพธิ์ ร่วมกับ “โครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.สรัญญา ถี่ป้อม จัดขึ้นโดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการแผงผัก จำนวน 20 ร้านค้า และ อสม. จำนวน 50 ท่าน คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดยนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เวียนฐานการเรียนรู้ อธิบายและสาธิต จำนวน 7 ฐาน
1. การล้างผัก เพื่อการบริโภคผักอย่างปลอดภัย
2. การตรวจวัดหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผัก
3. การตรวจสารฟอกขาวในอาหาร
4. การตรวจสารกันรา
5. การตรวจน้ำส้มสายชูปลอม
6. การตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
7. การตรวจโคลิฟอร์มในน้ำ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณคณาจารย์และนิสิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ที่มา: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.