เปิดใช้ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ และโครงการ GROW NU: ต้นไม้ ความสุข สังคมนเรศวร

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดใช้ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการ GROW NU: ต้นไม้ ความสุข สังคมนเรศวร ซึ่งในการปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีแนวความคิดในการออกแบบโดยเริ่มจากการศึกษาประวัติและคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกียรติประวัติขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และโครงการ GROW NU:ต้นไม้ ความสุข สังคมนเรศวร โดยมีการปลูกต้นเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และถั่วบราซิล ซึ่งภาชนะในการปักชำ ขยายพันธุ์ถั่วบราซิลได้มาจากการนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทดแทนถุงเพาะชำต้นไม้และนำน้ำที่ได้จากการบำบัด มาใช้ในการรดน้ำดูแล ถั่วบราซิล และไม้ประดับอื่นๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย

โดย นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร